διαβάζεται...
Αναρτήσεις

Συνέντευξη Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ για το ξεπούλημα της ΕΥΔΑΠ βίντεο φωτογραφίες φυλλάδιο


ΣΥΡΙΖΑ | ΕΥΔΑΠ

syriza_eydap_2013_ex 01

ΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΣΕ PDF

ΒΙΝΤΕΟ ΦΩΤΟ

Για το θέμα τοποθετήθηκαν αναλυτικά οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ: Αλεξόπουλος Αποστόλης, Βαλαβάνη Νάντια, Στρατούλης Δημήτρης, Μανώλης Γλέζος καθώς και ο συντονιστής της Οργάνωσης ΣΥΡΙΖΑ ΕΥΔΑΠ, Τσόκαλης Βασίλης. Ακολουθούν αποσπάσματα από τις τοποθετήσεις των Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ και του συντονιστή της οργάνωσης ΣΥΡΙΖΑ ΕΥΔΑΠ:

· Αλε­ξό­που­λος Από­στο­λος,Βου­λευ­τής ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ Β’ Αθή­νας, Αν. Κα­θη­γη­τή στο Τμήμα Γε­ω­λο­γί­ας και Γε­ω­πε­ρι­βάλ­λο­ντος του Παν/μίου Αθη­νών, με ει­δί­κευ­ση στην Υδρο­γε­ω­λο­γία και τη Δια­χεί­ρι­ση Υδα­τι­κών Πόρων:

Ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ εδώ και πολύ καιρό κα­τα­βά­λει μια τε­ρά­στια προ­σπά­θεια, μέσα κι έξω από τη Βουλή, αλλά και στο ευ­ρω­κοι­νο­βού­λιο, για να απο­τρέ­ψει το ξε­πού­λη­μα των δυο με­γά­λων ορ­γα­νι­σμών της κοι­νής ωφέ­λειας, της ΕΥΔΑΠ και της ΕΥΑΘ, που προ­μη­θεύ­ουν πό­σι­μο νερό και δια­χει­ρί­ζο­νται την απο­χέ­τευ­ση στην Αθήνα και στη Θεσ­σα­λο­νί­κη. Είναι συ­μπα­ρα­στά­της των αγώ­νων που κα­τα­βάλ­λουν συλ­λο­γι­κό­τη­τες και κι­νή­μα­τα σε όλη την Ελ­λά­δα προ­κει­μέ­νου το νερό να πα­ρα­μεί­νει κοι­νω­νι­κό δη­μό­σιο αγαθό.

Στα πλαί­σια αυτής της προ­σπά­θειας…

Δείτε την αρχική δημοσίευση 1.764 επιπλέον λέξεις

Advertisements

Συζήτηση

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.