διαβάζεται...
Αναρτήσεις

ΕΑΣ – ΕΛΒΟ: Οι αριθμοί που αποδεικνύουν γιατί δεν πρέπει να κλείσουν


Ελεύθερη Λαική Αντιστασιακή Συσπείρωση

sfaires-630x364-e1379076803274ΤουΔη­μο­σθέ­νη Μπα­κό­που­λου

Ο ό­μι­λος Ελλη­νι­κά Αμυ­ντι­κά Συ­στή­μα­τα Α­ΒΕΕα­πο­τε­λεί σή­με­ρα τη με­γα­λύ­τε­ρη ελ­λη­νι­κή ε­ται­ρεία στον κλά­δο της κα­τα­σκευής ό­πλων και πυ­ρο­μα­χι­κών.

Κα­τά το χρο­νι­κό διά­στη­μα 2005–2011 ο ό­μι­λος έ­χει κύ­κλο ερ­γα­σιών μέ­χρι και εί­κο­σι φο­ρές υ­ψη­λό­τε­ρο α­πό τον με­γα­λύ­τε­ρο γερ­μα­νι­κών συμ­φε­ρό­ντων α­ντα­γω­νι­στή του.

Πα­ράλ­λη­λα, κα­τέ­χει ση­μα­ντι­κή τε­χνο­γνω­σία, ε­ξε­λιγ­μέ­νο μη­χα­νο­λο­γι­κό ε­ξο­πλι­σμό και με­γά­λες κα­τα­σκευα­στι­κές δυ­να­τό­τη­τες.

Το έ­τος 2012, η ε­ται­ρεία Heckler & Koch France SAS βαθ­μο­λό­γη­σε τα Ε­ΑΣ Α­ΒΕΕ σε ε­ρω­τη­μα­το­λό­γιο κα­τα­γρα­φής της ι­κα­νο­ποίη­σης του πε­λά­τη με 4/5 και δή­λω­σε ό­τι κα­τα­τάσ­σει την ε­ται­ρεία α­νά­με­σα στις κα­λύ­τε­ρες με τις ο­ποίες συ­νερ­γά­ζε­ται και φυ­σι­κά ε­πι­θυ­μεί α­νε­πι­φύ­λα­κτα να συ­νε­χί­σει τη συ­νερ­γα­σία μα­ζί της.

Δείτε την αρχική δημοσίευση 679 επιπλέον λέξεις

Advertisements

Συζήτηση

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.