διαβάζεται...
Αναρτήσεις

Όχι στην ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ: Μαζικός αγώνας για να τους σταματήσουμε


680x454xgenop-dei.jpg.pagespeed.ic.RSyPfR6sIX

Θοδωρής Πατσατζής

Η Αριστερά οφείλει να οργανώσει έγκαιρα τη συμπαράσταση στους εργαζόμενους της ΔΕΗ, παίρνοντας ψηφίσματα από συλλόγους και φορείς, από άλλα εργατικά σωματεία, από όλο τον κόσμο, δίνοντας ξεκάθαρη πολιτική στήριξη στους αγώνες τους.

Με πρό­σχη­μα για πολ­λο­στή φορά την απε­λευ­θέ­ρω­ση της αγο­ράς ενέρ­γειας η συ­γκυ­βέρ­νη­ση προ­χω­ρά­ει την ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση ενός δη­μό­σιου αγα­θού, όπως αυτό της ηλε­κτρι­κής ενέρ­γειας, στο οποίο πρέ­πει να έχουν πρό­σβα­ση όλοι. Στη,ν πραγ­μα­τι­κό­τη­τα η συ­γκυ­βέρ­νη­ση προ­χω­ρά­ει στην ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση της ΔΕΗ εφαρ­μό­ζο­ντας τις προ­στα­γές της μνη­μο­νια­κής πο­λι­τι­κής και προ­σπα­θώ­ντας να ικα­νο­ποι­ή­σει τα αι­μο­βό­ρα κο­ρά­κια της αγο­ράς που ετοι­μά­ζο­νται να ξε­σκί­σουν τις σάρ­κες της κερ­δο­φό­ρας επι­χεί­ρη­σης, όπως ο Μυ­τι­λη­ναί­ος, ο Κο­πε­λού­ζος, η Gazprom (Ρωσία), αλλά και γερ­μα­νι­κές εται­ρεί­ες. Το ερ­γα­τι­κό κί­νη­μα και οι ερ­γα­ζό­με­νοι της ΔΕΗ χρειά­ζε­ται έγκαι­ρα να ορ­γα­νώ­σου­με την απά­ντη­σή μας. Δεν θα τους πε­ρά­σει!

Το σχέ­διο ιδιω­τι­κο­ποί­η­σης
Το σχέ­διο ιδιω­τι­κο­ποί­η­σης της ΔΕΗ θα ολο­κλη­ρω­θεί σε τρία στά­δια, ως στις αρχές του 2016 το αρ­γό­τε­ρο. Το υπουρ­γείο Πε­ρι­βάλ­λο­ντος ως τα τέλη Μάη θα προ­χω­ρή­σει τις δια­δι­κα­σί­ες του πλή­ρους ιδιο­κτη­σια­κού δια­χω­ρι­σμού του ΑΔΜΗΕ (Ανε­ξάρ­τη­τος Δια­χει­ρι­στής Με­τα­φο­ράς Ηλε­κτρι­κής Ενέρ­γειας) από τη ΔΕΗ, προ­κει­μέ­νου τον Αύ­γου­στο ή τον Σε­πτέμ­βριο να δη­μο­σιευ­τεί η διε­θνής πρό­σκλη­ση εκ­δή­λω­σης εν­δια­φέ­ρο­ντος για τον επεν­δυ­τή που θα απο­κτή­σει, μέσω αύ­ξη­σης με­το­χι­κού κε­φα­λαί­ου, με­ρί­διο ως το 49% και το μά­να­τζμεντ της εται­ρεί­ας. Στό­χος είναι η δια­δι­κα­σία να τε­λειώ­σει φέτος το Δε­κέμ­βριο, ώστε αμέ­σως μετά να προ­χω­ρή­σουν και οι άλλες δύο φά­σεις που θα πα­ρα­δώ­σουν ολο­κλη­ρω­τι­κά την ηλε­κτρι­κή ενέρ­γεια στα αρ­πα­κτι­κά της αγο­ράς. Η πρώτη κρί­σι­μη μάχη είναι αυτή της πλή­ρους ιδιω­τι­κο­ποί­η­σης του δι­κτύ­ου με­τα­φο­ράς της ΔΕΗ (ΑΔΜΗΕ) που προ­βλέ­πε­ται να ολο­κλη­ρω­θεί ως το τέλος του 2013. Αν δεν πε­ρά­σει, τότε η ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση δεν θα γίνει ποτέ.

Η συ­γκυ­βέρ­νη­ση, για να αι­τιο­λο­γή­σει την ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση, μι­λά­ει για την υπο­χρέ­ω­σή της να ανοί­ξει την αγορά ενέρ­γειας. Λέει απρο­κά­λυ­πτα ψέ­μα­τα. Η αγορά της ενέρ­γειας έχει ήδη ανοί­ξει στην Ελ­λά­δα, όπου ήδη λει­τουρ­γούν με ιδιω­τι­κή κα­το­χή 7 μο­νά­δες πα­ρα­γω­γής φυ­σι­κού αε­ρί­ου, με εγκα­τε­στη­μέ­νη ισχύ 2635 MW, και οι οποί­ες το 2012 πού­λη­σαν το 32,3% της ζη­τού­με­νης ενέρ­γειας. Επί­σης σε ιδιώ­τες ανή­κει το 95% της εγκα­τε­στη­μέ­νης ισχύ­ος από τα αιο­λι­κά πάρκα αλλά και το 100% της εγκα­τε­στη­μέ­νης ισχύ­ος στα φω­το­βολ­ταϊ­κά πάρκα.

Όσο για την ηλε­κτρι­κή ενέρ­γεια υπήρ­χε απε­λευ­θέ­ρω­ση της εμπο­ρί­ας με τα γνω­στά τρα­γι­κά απο­τε­λέ­σμα­τα, με τις ENERGA και HELLAS POWER να παίρ­νουν 201.000 πε­λά­τες και τε­λι­κά να αρ­πά­ζουν τα χρή­μα­τα και να φε­σώ­νουν τη ΔΕΗ.
Η κυ­βέρ­νη­ση επι­χαί­ρει ότι τα έσοδα από την πώ­λη­ση της ΔΕΗ θα φτά­σουν τα 3 δισ. ευρώ. Πρώ­τον, τα λεφτά αυτά προ­δια­γρά­φουν ένα σκαν­δα­λώ­δες ξε­πού­λη­μα της ΔΕΗ, όταν το Βέλ­γιο που είναι χώρα μι­κρό­τε­ρη της Ελ­λά­δας κο­στο­λο­γεί τη δική του δη­μό­σια επι­χεί­ρη­ση ηλε­κτρι­σμού στα 70 δισ. ευρώ. Δεύ­τε­ρον, η ΔΕΗ δεν πρέ­πει να που­λη­θεί, όσο με­γά­λη και αν είναι η τιμή. Ο πιο βα­σι­κός λόγος που δεν πρέ­πει να ιδιω­τι­κο­ποι­η­θεί η ηλε­κτρι­κή ενέρ­γεια είναι ότι ο ηλε­κτρι­σμός είναι ένα δη­μό­σιο αγαθό στο οποίο πρέ­πει όλοι να έχουν πρό­σβα­ση. Και αυτό δεν μπο­ρεί να το εγ­γυ­η­θεί ούτε το μνη­μό­νιο, ούτε η κυ­βέρ­νη­ση, ούτε κα­νέ­νας ιδιώ­της που θα επι­χει­ρή­σει να αγο­ρά­σει τη ΔΕΗ. Πρώτο γιατί ο ιδιώ­της θα προ­χω­ρά­ει άμεσα σε δια­κο­πές ρεύ­μα­τος, γιατί το μόνο που θα τον νοιά­ζει θα είναι το κέρ­δος του. Και αυτό θα συμ­βαί­νει σε μια χώρα που ήδη οι μι­σθοί έχουν μειω­θεί κατά μέσο όρο στο 30%, πο­σο­στό αντί­στοι­χο της καλ­πά­ζου­σας ανερ­γί­ας.

Δεύ­τε­ρο και ση­μα­ντι­κό­τε­ρο είναι ότι η τιμή του ηλε­κτρι­κού ρεύ­μα­τος στα νοι­κο­κυ­ριά θα εκτο­ξευ­θεί στα ύψη. Άρα πρό­σβα­ση στο δι­καί­ω­μα της ηλε­κτρι­κής ενέρ­γειας δεν θα έχου­με όλοι, παρά μόνο αυτοί που και τώρα έχουν προ­νό­μια: οι με­γα­λο­βιο­μή­χα­νοι που πλη­ρώ­νουν για τα κά­τερ­γά τους μειω­μέ­να τι­μο­λό­για. Για όσους έχουν δια­φο­ρε­τι­κή άποψη ας ρί­ξουν μια μάτια στο τι έγινε σε διά­φο­ρες άλλες χώρες. Πιο δι­δα­κτι­κό είναι το πα­ρά­δειγ­μα της Βρε­τα­νί­ας.

Το πα­ρά­δειγ­μα
Το 1990 η Βρε­τα­νία προ­χώ­ρη­σε στην ανα­διάρ­θρω­ση και ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση της CEGB, της βρε­τα­νι­κής Επι­χεί­ρη­σης Ηλε­κτρι­σμού. Η ανα­διάρ­θρω­ση πε­ριε­λάμ­βα­νε το σπά­σι­μο της CEGB σε τέσ­σε­ρις εται­ρεί­ες (εκ των οποί­ων οι τρεις πρώ­τες ιδιω­τι­κο­ποι­ή­θη­καν άμεσα): τη National Power και την PowerGen, που ανέ­λα­βαν τα γε­ω­θερ­μι­κά ερ­γο­στά­σια, τη National Grid, που ανέ­λα­βε το δί­κτυο υψη­λής τάσης, και τη Nuclear Electric, που ανέ­λα­βε τους πυ­ρη­νι­κούς σταθ­μούς πα­ρα­γω­γής. Μέσα σε 6 χρό­νια τα ερ­γο­στά­σια πα­ρα­γω­γής ηλε­κτρι­κής ενέρ­γειας εκ­συγ­χρο­νί­στη­καν και η πα­ρα­γω­γι­κό­τη­τα της ερ­γα­σί­ας υπερ­δι­πλα­σιά­στη­κε. Η εγκα­τε­στη­μέ­νη ισχύς αυ­ξή­θη­κε κατά 9,5 MW που αντι­στοι­χού­σε στο 20% της ζή­τη­σης σε πε­ριό­δους αιχ­μής. Πα­ράλ­λη­λα με τις ανω­τέ­ρω επεν­δύ­σεις, η χρήση του άν­θρα­κα, που απο­τε­λού­σε τη βα­σι­κή πρώτη ύλη για την πα­ρα­γω­γή ηλε­κτρι­κής ενέρ­γειας, αντι­κα­τα­στά­θη­κε σε ση­μα­ντι­κό βαθμό από το πολύ οι­κο­νο­μι­κό­τε­ρο φυ­σι­κό αέριο. Απο­τέ­λε­σμα όλων αυτών ήταν το κό­στος πα­ρα­γω­γής ηλε­κτρι­σμού στη Βρε­τα­νία να μειω­θεί κατά 50%.

Και οι κα­τα­να­λω­τές; Σύμ­φω­να με με­λέ­τη της Πα­γκό­σμιας Τρά­πε­ζας (http://​rru.​worldbank.​org/​documents/​publicpolicyjournal/​124newbe.​pdf),  οι εται­ρεί­ες ηλε­κτρι­σμού κέρ­δι­σαν από όλη αυτή την ιστο­ρία 9–11 δισ. ευρώ, σε ση­με­ρι­νές ισο­τι­μί­ες, ενώ οι τιμές πα­ρέ­μει­ναν αδι­καιο­λό­γη­τα υψη­λές και τα «ενερ­γεια­κώς φτωχά» νοι­κο­κυ­ριά (αυτά που ανα­γκά­ζο­νται να δα­πα­νούν πάνω από το 10% των ει­σο­δη­μά­των τους σε λο­γα­ρια­σμούς ενέρ­γειας) αυ­ξή­θη­καν από 2 σε 3,5 εκατ. νοι­κο­κυ­ριά. Οι κα­τα­να­λω­τές έχα­σαν κάπου 1,4–5 δισ. ευρώ μέσα σε μία εξα­ε­τία!

Αντί­στα­ση
Η κυ­βέρ­νη­ση πρέ­πει να μας βρει απέ­να­ντί της, όπως αυτή του Μπο­ρί­σοφ στη Βουλ­γα­ρία, όπου οι δια­δη­λω­τές την έρι­ξαν ζη­τώ­ντας την εθνι­κο­ποί­η­ση της ηλε­κτρι­κής ενέρ­γειας και την εκ­δί­ω­ξη των ξένων εται­ρειών, μετά από αυ­ξή­σεις τι­μο­λο­γί­ων, που έφτα­να και το 13%.  Εδώ εί­μα­στε ένα βήμα πιο μπρο­στά γιατί η ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση δεν έχει γίνει. Η εμπει­ρία από τις πα­λιό­τε­ρες μάχες των ερ­γα­ζο­μέ­νων στη ΔΕΗ, αλλά και από την πρό­σφα­τη μάχη των κα­θη­γη­τών, απο­δει­κνύ­ει ότι η κυ­βέρ­νη­ση, η τρόι­κα και οι κα­πι­τα­λι­στές θα κά­νουν τα πάντα για να ιδιω­τι­κο­ποι­ή­σουν τη ΔΕΗ: θα ρί­ξουν τό­νους λά­σπης από τα με­γα­λο­κά­να­λα ή θα ξε­θά­ψουν από το συρ­τά­ρι πραγ­μα­τι­κά αμαρ­τω­λές ιστο­ρί­ες του γρα­φειο­κρα­τι­κού συν­δι­κα­λι­σμού, που σε με­γά­λο βαθμό είχε επι­βάλ­λει η ΠΑΣΚΕ και στη ΔΕΗ.

Όμως, αν το κό­στος είναι να μην μπο­ρού­με μέσα στη φτώ­χεια και τη δυ­στυ­χία που μας επι­βάλ­λει το μνη­μό­νιο να έχου­με και ρεύμα, αυτό είναι αρ­κε­τός λόγος για να ξε­ση­κω­θού­με. Να δη­μιουρ­γή­σου­με έγκαι­ρα κοι­νές επι­τρο­πές αγώνα με τους ερ­γα­ζό­με­νους στη ΔΕΗ, που στην πλειο­ψη­φία τους είναι χτυ­πη­μέ­νοι εξί­σου με όλους μας από το μνη­μό­νιο και τις πε­ρι­κο­πές σε μι­σθούς και δι­καιώ­μα­τα. Να μην τους αφή­σου­με μό­νους τους στη μάχη.

Η Αρι­στε­ρά οφεί­λει να ορ­γα­νώ­σει έγκαι­ρα τη συ­μπα­ρά­στα­ση στους ερ­γα­ζό­με­νους της ΔΕΗ, παίρ­νο­ντας ψη­φί­σμα­τα από συλ­λό­γους και φο­ρείς, από άλλα ερ­γα­τι­κά σω­μα­τεία, από όλο τον κόσμο, δί­νο­ντας ξε­κά­θα­ρη πο­λι­τι­κή στή­ρι­ξη στους αγώ­νες τους και δη­λώ­νο­ντας χωρίς εν­δοια­σμούς ότι σε πε­ρί­πτω­ση δικής της κυ­βέρ­νη­σης θα επα­να­κρα­τι­κο­ποι­ή­σει τη ΔΕΗ χωρίς να απο­ζη­μιώ­σει τους ιδιώ­τες, θα επα­να­προ­σλά­βει όσους ερ­γα­ζό­με­νούς της έχουν απο­λυ­θεί, θα μειώ­σει την τιμή του ρεύ­μα­τος για τους ερ­γα­ζό­με­νους και θα δια­θέ­τει δω­ρε­άν ρεύμα σε ανέρ­γους και ευ­πα­θείς ομά­δες. Ότι θα κόψει τα προ­νό­μια των με­γα­λο­βιο­μη­χά­νων, επι­βάλ­λο­ντας αυ­ξή­σεις στην τιμή του ρεύ­μα­τος που πλη­ρώ­νουν τα ερ­γο­στά­σια, και θα προ­χω­ρή­σει στην ανα­βάθ­μι­ση των μο­νά­δων και του δι­κτύ­ου της ΔΕΗ με στόχο την πλήρη ενερ­γεια­κή επάρ­κεια για τον πλη­θυ­σμό της χώρας.

http://rproject.gr/

Advertisements

Συζήτηση

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.