διαβάζεται...
Αναρτήσεις, Νεολαία Συνασπισμού

Νέοι-ες ΣΥΡΙΖΑ: Να συνδέσουμε τη δράση μας με τις τοπικές οργανώσεις


neoisyriza_0Στα πλαίσια της προσυνεδριακής συζήτησης, με έμμεσο τρόπο ανοίγει ξανά και το θέμα της νεολαίας.

Δια­βά­σα­με στην ει­σή­γη­ση κα­τα­στα­τι­κού με­τα­ξύ άλλων: «Τα μέλη της νε­ο­λαί­ας του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ εκλέ­γουν αντι­προ­σώ­πους από τις συ­νε­λεύ­σεις των νέων ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ… Η νε­ο­λαία του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ λει­τουρ­γεί με βάση το δικό της κα­τα­στα­τι­κό και δια­τη­ρεί πλήρη ορ­γα­νω­τι­κή αυ­το­νο­μία από το κόμμα. Τα μέλη της νε­ο­λαί­ας του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ δεν μπο­ρούν να είναι ταυ­τό­χρο­να και μέλη του κόμ­μα­τος».
Η πρώτη πα­ρα­τή­ρη­ση είναι ότι η συ­ζή­τη­ση για τη νε­ο­λαία πρέ­πει να πάψει να γί­νε­ται μέσω ανα­κοι­νώ­σε­ων και κει­μέ­νων της τε­λευ­ταί­ας στιγ­μής και να γίνει ου­σια­στι­κός διά­λο­γος με­τα­ξύ όλων των δυ­νά­με­ων, αλλά και σε επί­πε­δο βάσης.
Δεν είναι δυ­να­τόν την ίδια στιγ­μή που έχει να γίνει μήνες συ­ντο­νι­στι­κό νε­ο­λαί­ας, που υπάρ­χει δια­τυ­πω­μέ­νη διά­στα­ση από­ψε­ων από πολ­λούς, να επι­λέ­γε­ται μια τέ­τοια δια­τύ­πω­ση από τους συγ­γρα­φείς της ει­σή­γη­σης.
Είναι άξιο απο­ρί­ας πώς, ενώ δεν υπάρ­χει οποια­δή­πο­τε δράση και πα­ρου­σία στους χώ­ρους της νε­ο­λαί­ας, υπάρ­χει όμως τέ­τοιος ζήλος στο να πά­ρου­με εδώ και τώρα από­φα­ση για ίδρυ­ση ξε­χω­ρι­στών συ­νε­λεύ­σε­ων. Αυτή είναι μια δια­δι­κα­σία που πρέ­πει να προ­κύ­ψει μέσα από τη δράση μας και τις ανά­γκες που θα προ­κύ­ψουν από αυτή και όχι το ανά­πο­δο.
Επί της ου­σί­ας και επα­να­λαμ­βά­νο­ντας όσα έχου­με γρά­ψει κατά και­ρούς για το θέμα, χρειά­ζε­ται να ξε­πε­ρά­σου­με το πα­ρα­δο­σια­κό μο­ντέ­λο ξε­χω­ρι­στής συ­γκρό­τη­σης νε­ο­λαί­ας. Θε­ω­ρού­με αυ­το­νό­η­το ότι η νε­ο­λαία χρειά­ζε­ται να έχει και τις δικές της δια­δι­κα­σί­ες, από την άλλη όμως θε­ω­ρού­με επί­σης αυ­το­νό­η­το ότι η νε­ο­λαία πρέ­πει να συμ­με­τέ­χει στις δια­δι­κα­σί­ες του κόμ­μα­τος, να με­τα­φέ­ρει τα αι­τή­μα­τά της στις συ­νε­λεύ­σεις, να ζω­ντα­νεύ­ει τις δια­δι­κα­σί­ες, να κάνει υπό­θε­σή της τις διεκ­δι­κή­σεις του ερ­γα­τι­κού και λαϊ­κού κι­νή­μα­τος.
Δεν μας λεί­πει άλλη μια νε­ο­λαία στη γυάλα, που θα επι­κε­ντρώ­νε­ται σε συμ­βο­λι­κά χά­πε­νινγκ και τί­πο­τα άλλο. Χρεια­ζό­μα­στε μια νε­ο­λαία που τις «πιο αρι­στε­ρές της θέ­σεις» θα τις πα­λεύ­ει μέσα στο κόμμα. Για πα­ρά­δειγ­μα,  πρό­σφα­τα οι νέ­οι-νέ­ες ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ κυ­κλο­φό­ρη­σαν μια αφίσα με αφορ­μή τα όσα συ­νέ­βη­σαν στην Μα­νω­λά­δα, που με­τα­ξύ άλλων σωστά πε­ρι­λάμ­βα­νε και το σύν­θη­μα: «Νο­μι­μο­ποί­η­ση όλων των με­τα­να­στών».
Η ΝΔ φυ­σι­κά άρ­πα­ξε την ευ­και­ρία για να κα­τη­γο­ρή­σει τον ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ για ακραίο λόγο κλπ. Δεν θα είχε πε­ρισ­σό­τε­ρη άξια, αν  οι νέ­οι-ες ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ έδι­ναν τη μάχη μέσα στις το­πι­κές έτσι, ώστε το αί­τη­μα αυτό να ξα­να­γί­νει διεκ­δί­κη­ση του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ; Αν έδι­ναν τη μάχη, για να φτια­χτούν επι­τέ­λους αντι­φα­σι­στι­κές επι­τρο­πές στις γει­το­νιές;
Όσον αφορά τις συ­νε­λεύ­σεις νέων, αυτές μπο­ρούν να εκλέ­ξουν αντι­προ­σώ­πους αν και εφό­σον υπάρ­χουν πραγ­μα­τι­κά. Το να ιδρύ­ου­με συ­νε­λεύ­σεις νέων μόνο και μόνο για να εκλέ­γου­με αντι­προ­σώ­πους δεν έχει κα­νέ­να νόημα και οπωσ­δή­πο­τε δεν είναι προ­ω­θη­τι­κό για την ίδια τη νε­ο­λαία. Αντί­θε­τα οι νέοι και οι νέες θα πρέ­πει να εκλε­γούν μέσα από τις συ­νε­λεύ­σεις του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, όπου  λι­γό­τε­ρο ή πε­ρισ­σό­τε­ρο συμ­με­τέ­χουν.
Στο με­τα­ξύ θα πρέ­πει να βρού­με τρό­πους για το πώς θα συμ­με­τέ­χουν και στη ζωή των συ­νε­λεύ­σε­ων και μετά το συ­νέ­δριο. Μια καλή λύση είναι η νε­ο­λαία να συμ­με­τέ­χει με κα­θε­στώς δι­πλής έντα­ξης. Δη­λα­δή ένας νέος/α  να είναι μέλος μια συ­νέ­λευ­σης νέων και ταυ­τό­χρο­να μέλος και μιας το­πι­κής ορ­γά­νω­σης και να επι­λέ­γει σε ποια από τις δύο το­πι­κές θα ψη­φί­ζει.
Πέρα από τα δια­δι­κα­στι­κά ζη­τή­μα­τα, η νε­ο­λαία θα πρέ­πει γρή­γο­ρα να επι­λέ­ξει με ποιους τρό­πους θα επι­κοι­νω­νή­σει και θα κι­νη­το­ποι­ή­σει το νέο κόσμο. Με έμ­φα­ση τους ερ­γα­σια­κούς χώ­ρους όπου δου­λεύ­ουν νέοι άν­θρω­ποι, τα ζη­τή­μα­τα της παι­δεί­ας, την πάλη ενά­ντια στο φα­σι­σμό. Στο βαθμό που θα ασχο­λη­θού­με με τα πραγ­μα­τι­κά προ­βλή­μα­τα της νε­ο­λαί­ας, θα μπο­ρέ­σου­με να βελ­τιω­θού­με και να προ­χω­ρή­σου­με σαν ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, αλ­λιώς εί­μα­στε κα­τα­δι­κα­σμέ­νοι να επα­να­λαμ­βά­νου­με τα λάθη του πα­ρελ­θό­ντος.

Κατερίνα Σεργίδου http://rproject.gr/

Advertisements

Συζήτηση

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.