διαβάζεται...
Νεολαία Συνασπισμού

Η μάχη συνεχίζεται στις σχολές


nomosplaisio1

Μυρτώ Σιδέρη  Πηγή  http://rproject.gr

Σε τροπολογία του νόμου πλαίσιο για ΑΕΙ-ΤΕΙ ετοιμάζεται να προχωρήσει το υπουργείο Παιδείας. Σύμφωνα με το έγγραφο που έχει διαρρεύσει, η τροπολογία μεταξύ άλλων περιλαμβάνει:

* Πρό­βλε­ψη για διο­ρι­σμό Συμ­βου­λί­ου Ιδρύ­μα­τος ακόμα και στην πε­ρί­πτω­ση που πα­ραι­τη­θούν μα­ζι­κά τα εκλεγ­μέ­να μέλη και οι επι­λα­χό­ντες, με διο­ρι­σμό από το υπουρ­γείο των αρ­χαιό­τε­ρων κα­θη­γη­τών.

* Πρό­βλε­ψη για εκλο­γή πρύ­τα­νη με κλή­ρω­ση των υπο­ψη­φί­ων σε πε­ρί­πτω­ση μπλο­κα­ρί­σμα­τος της ηλε­κτρο­νι­κής ή επι­στο­λι­κής ψήφου.

* Πρό­βλε­ψη για εκλο­γή αντι­προ­σώ­που φοι­τη­τών στο συμ­βού­λιο μέσω –ανα­γνω­ρι­σμέ­νου– φοι­τη­τι­κού συλ­λό­γου, στην πε­ρί­πτω­ση μπλο­κα­ρί­σμα­τος της δια­δι­κα­σί­ας με «ενιαίο ψη­φο­δέλ­τιο και μυ­στι­κή ψη­φο­φο­ρία».

 

Σχέ­διο «Αθηνά»

Πα­ράλ­λη­λα, το υπουρ­γείο έδωσε στις πρυ­τα­νι­κές και προ­ε­δρι­κές αρχές των ΑΕΙ και ΤΕΙ προ­θε­σμία δέκα ημε­ρών για την κα­τά­θε­ση προ­τά­σε­ων για τις συγ­χω­νεύ­σεις-κα­ταρ­γή­σεις τμη­μά­των. Πρό­κει­ται για το σχέ­διο με την κω­δι­κή ονο­μα­σία «Αθηνά» –τον αντί­στοι­χο «Καλ­λι­κρά­τη» της τρι­το­βάθ­μιας εκ­παί­δευ­σης– που θα οδη­γή­σει στη δρα­μα­τι­κή συρ­ρί­κνω­ση των πα­νε­πι­στη­μια­κών ιδρυ­μά­των.

Ανα­μέ­νε­ται να απο­μεί­νουν πε­ρί­που 30% των σχο­λών που υπάρ­χουν σή­με­ρα, ανοί­γο­ντας πεδίο δόξης λα­μπρό για τους κο­λε­γιάρ­χες, καθώς τα κα­τα­στή­μα­τά τους είχαν αρ­χί­σει να μπαί­νουν σε κρίση.

 

Προ­σφυ­γή για το «ηλε­κτρο­νι­κό πρα­ξι­κό­πη­μα»

Απέ­να­ντι στις με­θο­δεύ­σεις της κυ­βέρ­νη­σης η πα­νε­πι­στη­μια­κή κοι­νό­τη­τα απά­ντη­σε και με νέα προ­σφυ­γή στο Συμ­βού­λιο Επι­κρα­τεί­ας. Δε­κα­τρία πα­νε­πι­στή­μια έχουν προ­σφύ­γει στο ΣτΕ, ζη­τώ­ντας να ακυ­ρω­θεί η υπουρ­γι­κή από­φα­ση για την ηλε­κτρο­νι­κή ψη­φο­φο­ρία των Συμ­βου­λί­ων Διοί­κη­σης. Να θυ­μί­σου­με ότι εκ­κρε­μούν ήδη στο ΣτΕ 19 προ­σφυ­γές κα­θη­γη­τών και πρυ­τά­νε­ων κατά υπουρ­γι­κών απο­φά­σε­ων που σχε­τί­ζο­νται με τις εκλο­γές των Συμ­βου­λί­ων.

Οι προ­σφεύ­γο­ντες υπο­στη­ρί­ζουν πως η ηλε­κτρο­νι­κή ψη­φο­φο­ρία προ­ά­γει την αδια­φά­νεια και απο­κλεί­ει τη δι­κα­στι­κή προ­στα­σία, καθώς την κα­τα­μέ­τρη­ση δεν μπο­ρεί να ελέγ­ξει ούτε η αρ­μό­δια εφο­ρευ­τι­κή επι­τρο­πή, ούτε όμως και το δι­κα­στή­ριο.

Πα­ράλ­λη­λα το­νί­ζουν: «Το γε­γο­νός ότι τα εξω­τε­ρι­κά μέλη του Ιδρύ­μα­τος επι­λέ­γο­νται από τα εσω­τε­ρι­κά μέλη, δη­λα­δή από πρό­σω­πα που ανή­κουν στην οι­κεία πα­νε­πι­στη­μια­κή κοι­νό­τη­τα και εκλέ­γο­νται από αυτή, δεν θε­ρα­πεύ­ει ούτε την έλ­λει­ψη οποιασ­δή­πο­τε ακα­δη­μαϊ­κής νο­μι­μο­ποί­η­σης, ούτε κα­λύ­πτει την αντι­συ­νταγ­μα­τι­κό­τη­τα της σχε­τι­κής ρύθ­μι­σης, δε­δο­μέ­νου ότι το άρθρο 16, πα­ρά­γρα­φος 5, εδά­φιο α΄ του Συ­ντάγ­μα­τος δεν κα­το­χυ­ρώ­νει απλώς την “αυ­το­διοί­κη­ση” των Α.Ε.Ι., όπως το άρθρο 16 του Συ­ντάγ­μα­τος του 1952, αλλά επι­τάσ­σει την “πλήρη αυ­το­διοί­κη­σή” τους, που πε­ρι­λαμ­βά­νει και την επι­λο­γή των μελών των ορ­γά­νων της διοί­κη­σής τους μέσα από τα μέλη της οι­κεί­ας πα­νε­πι­στη­μια­κής κοι­νό­τη­τας».

Η μάχη για την υπε­ρά­σπι­ση της δη­μό­σιας παι­δεί­ας δεν έχει τε­λειώ­σει, με αιχμή του δό­ρα­τος αυτή τη στιγ­μή να ανα­δει­κνύ­ε­ται ο αγώ­νας των διοι­κη­τι­κών ενά­ντια στις απο­λύ­σεις. Με κοινό μέ­τω­πο των μελών της πα­νε­πι­στη­μια­κής κοι­νό­τη­τας ο νόμος αυτός δεν θα εφαρ­μο­στεί και θα ανα­τρα­πεί.

Advertisements

Συζήτηση

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.